Environmental Social and Governance Report

Ons duurzaamheidsrapport

  • Mensen
  • Planeet
  • Producten
  • Rapporten
  • In beeld

Met een geschiedenis van meer dan 100jaar lang, kunnen we bij Samsonite trots zijn op onze inspanningen op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze klanten kwaliteitsvolle reis- en lifestyleproducten bieden, is niet het enige wat we doen. De afgelopen eeuw heeft ons bedrijf ook een positieve invloed gehad op de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Mensen

People

Onze mensen zijn onze sterkste troef. De tewerkstellings- en arbeidspraktijken van Samsonite verenigen niet minder dan 12 000 medewerkers. Volgens ons bedrijfsbeleid, willen wij het beste talent in alle regio's aantrekken en behouden, zinvolle ontwikkelingskansen bieden, goede prestaties erkennen en belonen, en een veilige werkomgeving garanderen. Dit alles met veel aandacht voor de gezondheid en het welzijn van onze werknemers.

Tewerkstelling

Samsonite wil gelijke kansen op vlak van werkgelegenheid en persoonlijke groei bevorderen. Overal ter wereld, wil Samsonite een bedrijf zijn waar de meest gekwalificeerde mensen graag willen werken, waar mensen worden aangeworven en vooruitgang boeken op basis van hun sterke punten en waar er veel kansen zijn om te groeien binnen de onderneming.

Ontwikkeling en training

Samsonite focust op de ontwikkeling en beloning van zijn teams. We bevorderen een cultuur van erkenning, om goede presaties te bekrachten en talent te behouden.

Gezondheid en veiligheid op het werk

Samsonite zet zich in om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van zijn werknemers op de werkvloer te beschermen. Wij garanderen aan de hand van onze duurzame procedures dat de toepasselijke wetten en regels over welzijn op het werk goed naleeft worden.

Arbeidsnormen

De Werknemerscode omvat Samsonite’s engagement om als bedrijf de wet na te leven, ethische normen te respecteren en zich over het algemeen te engageren voor de arbeidsnormen van de IAO. Deze afspraken zijn opgesteld om onze werknemers te beschermen en illegale arbeidsomstandigheden te voorkomen, inclusief flagrante inbreuken zoals kinderarbeid en mensensmokkel.

Planet

Planeet

planet
Emissions

Emissies

Samsonite leeft de relevante wetten en regelgevingen na omtrent luchtkwaliteit en de uitstoot van broeikasgassen, lozingen in het water en in de grond, en het produceren van gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval. Wij streven ernaar onze uitstoot te verminderen en minder afval te produceren of het te recycleren. We volgen ons energieverbruik, onze uitstoot, onze lozingen en ons afval nauwgezet op in elk van onze productievestigingen. Daarenboven volgen we het energieverbruik op in distributiecentra, regionale kantoren en winkels.

Use of resources

Gebruik van grondstoffen

Samsonite stimuleert initiatieven omtrent efficiënt energie- en waterverbruik. Het productieproces in onze drie fabrieken werkt met een gesloten waterkringloop, zodat het waterverbruik relatief laag blijft in vergelijking met andere bedrijven. Daarnaast is het proces zo georganiseerd dat het slechts een minimale hoeveelheid gevaarlijk afval voortbrengt. De lokale wetten vereisen ook dat we regelmatig verslag uitbrengen over ons afval. Samsonite werkt samen met externe afvalverwerkingsbedrijven, die dit afval op een gepaste manier komen ophalen en verwerken. Elke Samsonite vestiging bedenkt zelf ideeën om haar energieverbruik en emissies te beperken en past deze toe. Daarna voert Samsonite ze ook door naar andere locaties.

Natural resources

Natuurlijke grondstoffen

Samsonite heeft een hart voor het milieu. Dat uit zich in onze voortdurende inspanningen om onze algemene impact op het milieu en de natuurlijke grondstoffen te verkleinen, zowel intern als (in sommige gevallen) bij derden. Onze interne initiatieven rond energieverbruik, emissie en afval komen ook een grote groep werknemers en andere belanghebbenden ten goede. Samsonite wil ook belangrijke bronnen van CO2-uitstoot aanpakken door deze te vervangen met slimmere technieken of alternatieve technologieën.

Bedrijfsactiviteiten

operations

Het is Samsonite’s bedrijfsengagement om eerlijk en integer te handelen en steeds de toepasselijke wetten na te leven. Onze focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen uit zich niet alleen in wat we maken, maar ook de manier waarop wat het maken. Bij Samsonite streven we ernaar de strengste normen na te leven, en dat in al onze activiteiten en voor alle producten die we verkopen.

Supply Chain

Beheer van leveranciers

Samsonite stuurt zijn wereldwijde leveranciers aan om sociaal en ethisch verantwoorde productieprocedures te handhaven. Omdat we zorg willen dragen voor het welzijn van alle werknemers, hebben we een Ethisch Charter opgesteld. Dat is onze gedragscode voor directe en indirecte leveranciers. Het Ethisch Charter beschrijft onze visie over aanvaardbare bedrijfspraktijken met betrekking tot de werknemersrechten, de arbeidsomstandigheden, de tewerkstellingsvoorwaarden, waardig werk, de leverancierssystemen en de bescherming van de werknemers. Deze normen sluiten aan bij de normen die de IAO heeft opgesteld, zoals een verbod op dwangarbeid en kinderarbeid. Bijkomend zet Samsonite zich in om sociale risico's in zijn leveranciersketen te evalueren, aan te pakken en te controleren.

Community

Samenleving

Sociaal engagement vormt een belangrijk deel van onze bedrijfsactiviteiten. Bij Samsonite voelen we ons erg betrokken bij de gemeenschappen waarin we actief zijn en waarin onze werknemers wonen. Samsonite spant zich dan ook in om deze gemeenschappen te steunen door werknemers de kans te geven om hun gemeenschap te helpen met financiële steun, werktijd en giften in natura. Wij beschouwen lokaal engagement als een kans om ons steentje bij te dragen aan de gezondheid en het financiële welzijn van de betrokken gemeenschappen.

Productaansprakelijkheid

Samsonite neemt productaansprakelijkheid serieus in al zijn bedrijfsactiviteiten. Hieronder beschrijven we onze diepgaande aanpak wat betreft klantenservice, gegevensbescherming en privacy, intellectueel eigendom, productkwaliteit en het product zelf.

customer service

Klantenservice

Het garantiebeleid voor de Samsonite producten, informatie over onze service en herstellingen, en de contactgegevens van onze klantendienst zijn allemaal beschikbaar op onze websites. Onze klantendienst wordt lokaal beheerd binnen elke regio of elk land. De herstellingen worden uitgevoerd door bedrijfseigen of externe herstellingscentra.

data protection and privacy

Gegevensbescherming en privacy

Het behoort tot Samsonite’s bedrijfsdoelstellingen om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten omtrent gegevensbescherming en privacy.

product quality

Kwaliteit van het product

Er is een kwaliteitshandboek voor elk van onze belangrijkste productcategorieën. Samsonite heeft een uitgebreid programma ontwikkeld rond de controle van de productkwaliteit. Hiermee garanderen we dat de producten die we verkopen, voldoen aan onze strenge prestatievereisten of deze overtreffen (bv.: slijtvastheid en duurzaamheid). Het programma omschrijft de tests die worden uitgevoerd op onze merken/producten en het testmateriaal dat bij deze tests moet worden gebruikt.

product testing

Producttests

De producttests en inspecties van de grondstoffen, componenten en afgewerkte producten worden uitgevoerd in elk van de productievestigingen van Samsonite en bij een groot aantal externe leveranciers. Zo zorgen wij ervoor dat onze vakmanschapsnormen overal worden nageleefd.

Tumble Test Tuimeltest

Handle Test Handvattest

Drop Test Valtest

Wheel Test Wieltest

Zipper Test Ritstest

Locks Test Slottest

report
report

Duurzaamheid

U vindt de milieu-, sociale en bestuursrapporten van Samsonite hieronder terug. Deze tonen aan hoe Samsonite zich inzet voor duurzaamheid en bevatten de doelstellingen voor de komende jaren.

Rapport 2016

pdf Download
recycling
recycling

Natuurlijke grondstoffen

recycleren en opvangen
verkleint onze impact op het milieu

Vanuit ons bedrijfsfilosofie willen we bij Samsonite onze medewerkers stimuleren om ideeën te delen rond het verminderen van de afvalberg en het energieverbruik in al onze vestigingen. Zo recycleren we telkens de materialen die bij de productie worden gebruikt (zoals karton, houten pallets en overtollig plastic, dat rechtstreeks wordt hergebruikt of verkocht aan derden, die het recycleren in andere producten). Een greep uit onze initiatieven:

  • Dankzij een '5S'-initiatief (1) in het Indiase Nashik (om overbodig materiaal en restmateriaal op te sporen en te verwijderen) worden er nu meer ongebruikte materialen en uitrustingsstukken gerecycleerd.
  • Nog in de fabriek in Nashik (India) wordt afval- en regenwater ter plaatse behandeld en dan gebruikt om boompjes te doen groeien, die vervolgens worden geplant in het kader van een regionaal initiatief (zie het gedeelte Milieuzorg hieronder). Deze acties hebben de fabriek in Nashik geholpen om haar jaarlijkse energieverbruik te compenseren via koolstofopslag.
  • Op de vestigingen in België en Hongarije staan zonnepanelen om meer hernieuwbare energie te kunnen opwekken.
environment
environment

Milieuzorg

en steun aan onderwijs in India

Dankzij de aanzienlijke investeringen van het management en de werknemers van Samsonite in lokaal basisonderwijs en het milieu, boekt de gemeenschap in Nashik (India) heel wat vooruitgang op deze twee vlakken. Hiervoor werken ze samen met een plaatselijke organisatie en de leiders van de gemeenschap. Enkele vooraanstaande werknemers van het bedrijf zetelen ook in het bestuur van de organisatie en brengen hun stem uit bij alle beslissingen van het initiatief.

“Binnen zoals een ziekenhuis. Buiten zoals een tuin”: dat is het bekende motto van Yashwant Singh, een manager die lang aan het roer heeft gestaan van de vestiging in Nashik. De fabriek investeert in de samenleving door middel van een serre waarin boompjes worden gekweekt. De serre staat naast de moderne fabriek, waar harde Samsonite koffers worden geproduceerd voor de nationale markt en voor export. Speciale snelgroeiende struiken en bomen worden geplant op stukken land die eigendom zijn van Samsonite. Zo creëert het bedrijf groene zones die bodemerosie tegengaan en broeikasgassen compenseren. Maar daar stoppen onze inspanningen niet. Grote stukken land rond Nashik zijn uitgeput door het grazende vee, en ook hier brengt Samsonite hulp. We hebben duizenden bomen geplant en beschermers rond de jonge boompjes geplaatst, zodat het vee ze niet kon kapot knabbelen.

Wat scholen betreft, kiezen de werknemers van Samsonite samen met de leiders van de gemeenschap de dorpen die het dringendst hulp nodig hebben. Vaak zijn deze dorpen afgesloten van de stad Nashik en kunnen ze niet profiteren van de middelen die daar beschikbaar zijn. Schoolgebouwen, sanitair en speelpleinen opknappen is een prioriteit en gebeurt met de steun en medewerking van de betrokken gemeenschappen.

De reden waarom we ons zo toespitsen op het milieu en onderwijs, is een grondige lokale kennis en de toewijding van het bedrijfsbestuur samen met de plaatselijke leiders. Basisonderwijs wordt beschouwd als de sleutel om de toekomst voor meisjes te verbeteren. En herbebossing is cruciaal voor een beter milieu. Wat zijn de resultaten? Duizenden leerlingen en honderden scholen, leerkrachten en directeurs in 120 dorpen zijn geholpen door deze programma's. “We kunnen niet alles veranderen, maar we kunnen wel kleine dingen doen”, aldus Milind Vaidya, die al lang leidinggevende is in de vestiging in Nashik.