Environmental Social and Governance Report

Ons duurzaamheidsrapport

  • Mensen
  • Planeet
  • Producten
  • Rapporten
  • In beeld

Wij zijn trots dat wij onze verschillende inspanningen op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen delen. Al meer dan 100 jaar lang implementeren wij tal van duurzame initiatieven met betrekking tot onze interne werking, maar ook de omgeving waarin we actief zijn. Wij handelen hierbij steeds op een verantwoordelijke, eerlijke en respectvolle manier. De afgelopen eeuw, boden wij onze klanten steeds kwaliteitsvolle reis- en lifestyleproducten en hebben wij een positieve invloed gehad op de gemeenschappen waarin we actief zijn. Deze duurzame strategie zullen wij ook in de toekomst verder uitbouwen.

Mensen

People

Onze mensen zijn onze sterkste troef. De tewerkstellings- en arbeidspraktijken van Samsonite verenigen niet minder dan 12 000 medewerkers. Volgens ons bedrijfsbeleid, willen wij het beste talent in alle regio's aantrekken en behouden, zinvolle ontwikkelingskansen bieden, goede prestaties erkennen en belonen, en een veilige werkomgeving garanderen. Dit alles met veel aandacht voor de gezondheid en het welzijn van onze werknemers.

Tewerkstelling

Samsonite wil gelijke kansen op vlak van werkgelegenheid en persoonlijke groei bevorderen. Overal ter wereld, wil Samsonite een bedrijf zijn waar de meest gekwalificeerde mensen graag willen werken, waar mensen worden aangeworven en vooruitgang boeken op basis van hun sterke punten en waar er veel kansen zijn om te groeien binnen de onderneming.

Ontwikkeling en training

Samsonite focust op de ontwikkeling en beloning van zijn teams. We bevorderen een cultuur van erkenning, om goede presaties te bekrachten en talent te behouden.

Gezondheid en veiligheid op het werk

Samsonite zet zich in om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van zijn werknemers op de werkvloer te beschermen. Wij garanderen aan de hand van onze duurzame procedures dat de toepasselijke wetten en regels over welzijn op het werk goed naleeft worden.

Arbeidsnormen

De Werknemerscode omvat Samsonite’s engagement om als bedrijf de wet na te leven, ethische normen te respecteren en zich over het algemeen te engageren voor de arbeidsnormen van de IAO. Deze afspraken zijn opgesteld om onze werknemers te beschermen en illegale arbeidsomstandigheden te voorkomen, inclusief flagrante inbreuken zoals kinderarbeid en mensensmokkel.

Planet

Planeet

planet
Emissions

Emissies

Samsonite leeft de relevante wetten en regelgevingen na omtrent luchtkwaliteit en de uitstoot van broeikasgassen, lozingen in het water en in de grond, en het produceren van gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval. Wij streven ernaar onze uitstoot te verminderen en ons afval te recycleren, waar mogelijk. We volgen ons energieverbruik, onze uitstoot, onze lozingen en ons afval nauwgezet op in elk van onze productievestigingen. Daarenboven volgen we het energieverbruik op in de distributiecentra, de regionale kantoren en de winkels waarvoor Samsonite de nutsvoorzieningen betaalt.

Use of resources

Gebruik van grondstoffen

Samsonite stimuleert initiatieven omtrent efficiënt energie- en waterverbruik. Het productieproces in onze drie fabrieken werkt met een gesloten waterkringloop voor koeldoeleinden. De lokale wetten vereisen ook dat we regelmatig verslag uitbrengen over ons afval. De processen in onze fabrieken zijn zo georganiseerd dat we slechts een minimum aan gevaarlijke afvalstoffen, zoals gedefinieerd door de lokale wetgeving, creëren. Wij werken samen met externe afvalverwerkingsbedrijven, die dit afval op een gepaste manier komen ophalen en verwerken. Elke Samsonite vestiging, in eigen beheer, identificeert en implementeert acties om haar energieverbruik en emissies te beperken. Na een grondige analyse rolt Samsonite de beste initiatieven dan uit naar al haar vestigingen, in eigen beheer.

Natural resources

Natuurlijke grondstoffen

Samsonite heeft een hart voor het milieu. Dat uit zich in onze voortdurende inspanningen om onze algemene impact op het milieu en de natuurlijke grondstoffen te verkleinen, zowel intern als (in sommige gevallen) bij derden. Onze interne initiatieven rond energieverbruik, emissie en afval komen ook een grote groep werknemers en andere belanghebbenden ten goede. Samsonite wil ook belangrijke bronnen van CO2-uitstoot aanpakken door deze te vervangen met slimmere technieken of alternatieve technologieën.

recycling
recycling

Natuurlijke grondstoffen

recycleren en opvangen
verkleint onze impact op het milieu

Vanuit ons bedrijfsfilosofie willen we bij Samsonite onze medewerkers stimuleren om ideeën te delen rond het verminderen van de afvalberg en het energieverbruik in al onze vestigingen, in eigen beheer. Zo recycleren we telkens de materialen die bij de productie worden gebruikt (zoals karton, houten pallets en overtollig plastic, dat rechtstreeks wordt hergebruikt of verkocht aan derden, die het recycleren in andere producten). Een greep uit onze initiatieven:

  • Dankzij een '5S'-initiatief (1) in het Indiase Nashik (om overbodig materiaal en restmateriaal op te sporen en te verwijderen) worden er nu meer ongebruikte materialen en uitrustingsstukken gerecycleerd.
  • Nog in de fabriek in Nashik (India) wordt afval- en regenwater ter plaatse behandeld en dan gebruikt om boompjes te doen groeien, die vervolgens worden geplant in het kader van een regionaal initiatief (zie het gedeelte Community hieronder). Deze acties hebben de fabriek in Nashik geholpen om haar jaarlijkse energieverbruik te compenseren via koolstofopslag.
  • Op de vestigingen in België en Hongarije staan zonnepanelen om meer hernieuwbare energie te kunnen opwekken.

Bedrijfsactiviteiten

operations

Het is Samsonite’s bedrijfsengagement om eerlijk en respectvol te handelen en steeds de toepasselijke wetten na te leven. Onze focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen uit zich niet alleen in wat we maken, maar ook de manier waarop wat het maken. Bij Samsonite streven we ernaar de strengste normen na te leven, dat in alle aspecten van onze activiteiten, en voor alle producten die we verkopen.

Supply Chain

Beheer van leveranciers

Samsonite stuurt zijn wereldwijde leveranciers aan om sociaal en ethisch verantwoorde productieprocedures te handhaven. Omdat we zorg willen dragen voor het welzijn van alle werknemers, hebben we een Ethisch Charter opgesteld. Dat is onze gedragscode voor directe en indirecte leveranciers. Het Ethisch Charter beschrijft onze visie over aanvaardbare bedrijfspraktijken met betrekking tot de werknemersrechten, de arbeidsomstandigheden, de tewerkstellingsvoorwaarden, waardig werk, de leverancierssystemen en de bescherming van de werknemers. Deze normen sluiten aan bij de normen die de IAO heeft opgesteld, zoals een verbod op dwangarbeid en kinderarbeid. Bijkomend zet Samsonite zich in om sociale risico's in zijn leveranciersketen te evalueren, aan te pakken en te controleren.

Community

Samenleving

Sociaal engagement vormt een belangrijk deel van onze bedrijfsactiviteiten. Bij Samsonite voelen we ons erg betrokken bij de gemeenschappen waarin we actief zijn en waarin onze werknemers wonen. Samsonite spant zich dan ook in om deze gemeenschappen te steunen door werknemers de kans te geven om hun gemeenschap te helpen met financiële steun, werktijd en giften in natura. Wij beschouwen lokaal engagement als een kans om ons steentje bij te dragen aan de gezondheid en het financiële welzijn van de betrokken gemeenschappen.

Productaansprakelijkheid

Samsonite neemt productaansprakelijkheid serieus in al onze bedrijfsactiviteiten. Hieronder beschrijven we onze diepgaande aanpak wat betreft klantenservice, gegevensbescherming en privacy, intellectueel eigendom, productkwaliteit en het product zelf.

customer service

Klantenservice

Het garantiebeleid voor de Samsonite producten, informatie over onze service en herstellingen, en de contactgegevens van onze klantendienst zijn allemaal beschikbaar op onze websites. Onze klantendienst wordt lokaal beheerd binnen elke regio of elk land. De herstellingen worden uitgevoerd door bedrijfseigen of externe herstellingscentra.

data protection and privacy

Gegevensbescherming en privacy

Het behoort tot Samsonite’s bedrijfsdoelstellingen om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten omtrent gegevensbescherming en privacy.

product quality

Kwaliteit van het product

Er is een kwaliteitshandboek voor elk van onze belangrijkste productcategorieën. Samsonite heeft een uitgebreid programma ontwikkeld rond de controle van de productkwaliteit. Hiermee garanderen we dat de producten die we verkopen, voldoen aan onze strenge prestatievereisten of deze overtreffen (bv.: slijtvastheid en duurzaamheid). Het programma omschrijft de tests die worden uitgevoerd op onze merken/producten en het testmateriaal dat bij deze tests moet worden gebruikt.

product testing

Producttests

De producttests en inspecties van de grondstoffen, componenten en afgewerkte producten worden uitgevoerd in elk van de productievestigingen van Samsonite en bij een groot aantal externe leveranciers. Zo zorgen wij ervoor dat onze vakmanschapsnormen overal worden nageleefd.

Tumble Test Tuimeltest

Handle Test Handvattest

Drop Test Valtest

Wheel Test Wieltest

Zipper Test Ritstest

Locks Test Slottest

environment
environment

Milieuzorg

en steun aan onderwijs in India

Samsonite vindt het belangrijk om een verschil te maken en zich optimaal in te zetten voor de samenleving. We ondersteunen de gemeenschappen waar we actief zijn en waar onze medewerkers wonen ten volle. Al onze gemeenschapsinitiatieven, investeringen en humanitaire inspanningen zijn afgestemd op de lokale behoeften.

In India onderhoudt Samsonite bijvoorbeeld een stuk grond van 125 hectare dichtbij de productievestiging. Het perceel had jarenlang te kampen met overbegrazing en bodemerosie. Samsonite heeft er ondertussen al tienduizend bomen geplant, een minibos met teaken en mangobomen. Daarnaast deelden we gratis jonge boompjes uit in de hele regio om de luchtkwaliteit te verbeteren, de biodiversiteit te bevorderen en het CO2-gehalte te verlagen.

 Samsonite Korea heeft een grootschalige boomplantactie op touw gezet. Een onderdeel daarvan is het Samsonite Forest Project, waarbij medewerkers van het bedrijf maandelijks op vrijwillige basis bomen planten in het Nanjido park in Seoel. Medewerkers worden ook aangemoedigd om kinderen en hun familie een beter leven te geven door elke maand een bedrag tussen 14 en 34 dollar te schenken aan World Vision. Daarnaast heeft Samsonite Korea de handen in elkaar geslagen met Future Forest, een Koreaanse ngo die strijdt tegen woestijnvorming. Dat doet deze organisatie door bossen aan te planten in woestijnen en via een activiteitenprogramma voor milieubewuste jongeren (het ‘groene korps’). Samsonite werkt mee aan de aanleg van een bos (lengte: 16 km, breedte: 0,05 km) als natuurlijke beschutting tegen de wind. De bedoeling is om te verhinderen dat de Kubuqi woestijn in Binnen-Mongolië (China) groter wordt. Medewerkers schenken maandelijks 10 dollar aan Future Forest en het bedrijf doneert een percentage van zijn omzet – goed voor in totaal zo’n 170.000 dollar per jaar. Daarnaast nemen medewerkers van Samsonite Korea elk jaar deel aan boomplantacties van Future Forest in de Kubuqi woestijn. Sinds 2017 ondersteunt ook TUMI Korea de initiatieven van Future Forest via gelddonaties.

Wij blijven ons inzetten voor het ondersteunen van de communities waarin onze werknemers wonen en werken. Dit door onze medewerkers de mogelijkheid te bieden om financiële steun, werktijd, en donaties in natura te geven aan hun gemeenschappen. Samsonite beschouwt lokale betrokkenheid als een kans om bij te dragen aan de gezondheid en het financiële welzijn van onze samenleving.

report
report

Duurzaamheid

U vindt de milieu-, sociale en bestuursrapporten van Samsonite hieronder terug. Deze tonen aan hoe Samsonite zich inzet voor duurzaamheid en bevatten de doelstellingen voor de komende jaren.

Rapport 2016

pdf Download

Rapport 2017

pdf Download